puurlijk algemene vragen

Algemene voorwaarden

Hieronder volgen de leverings- en  annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten.

Neem gerust contact op bij vragen, we kijken graag met je mee. 


Algemene voorwaarden

LEVERINGS-en ANNULERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PUURLIJK en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding en\of coaching.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door PUURLIJK.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Startmoment van de cursus: de eerste cursusdag.
Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een cursus of verplaatsen van het startmoment van de cursus.
Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door PUURLIJK schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen PUURLIJK en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de schriftelijke offerte door opdrachtgever en PUURLIJK. Alleen het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht PUURLIJK niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren.

2. Bij annulering langer dan 4 weken voorafgaand aan de training worden  €50,-  administratiekosten in rekening gebracht.

3. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het offertebedrag te vergoeden. Er mag vervanging worden uitgevoerd.

3a. Voor meerdaagse trainingen met overnachting geldt een annuleringstermijn van 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag. Bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het offertebedrag te vergoeden.

4. Als de training wordt verplaatst naar een nieuwe datum binnen een half jaar na annulering, wordt 50%  van de kosten in rekening gebracht.

5. Als de opdrachtgever na aanvang van de opdracht de deelname beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.

 

Artikel 4 Annulering en vervanging door PUURLIJK

PUURLIJK heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan PUURLIJK betaalde bedrag.

Bij ziekte van de aangewezen trainer, wordt voor adequate vervanging gezorgd, dan wel in overleg met de opdrachtgever besloten de training te verplaatsen.

 
Artikel 5 Inschakelen van derden bij de opdracht

Het inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever dan wel door PUURLIJK gebeurt uitsluitend in onderling overleg.

 

Artikel 6 Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.
Reis en verblijfkosten die in het kader van de training worden gemaakt zijn niet in het tarief en de offerteprijs opgenomen en worden afzonderlijk doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk in de offerte vermeld.
 

Artikel 7 Betaling
PUURLIJK brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Vóór aanvang van de opdracht dienen de kosten betaald te worden. Een eventuele factuur voor additionele kosten wordt na uitvoering van de opdracht verstuurd

Bij trainingen op open inschrijving dient betaling voorafgaand aan de training plaats te vinden.
De opdrachtgever dient de factuur te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering.
Indien tijdige betaling achterwege blijft is PUURLIJK gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
Bij achterwege blijven van tijdige betaling, staat het PUURLIJK vrij, de vordering ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan PUURLIJK alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 113 Euro.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
 PUURLIJK  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 PUURLIJK  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 

 PUURLIJK zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij danwel die van een derde aan te spreken.
Voor trainingen welke plaats vinden in het buitenland dienen deelnemers zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
 

Artikel 9 Geheimhoudingsverklaring

Indien dit voor de opdrachtgever van belang is, is  PUURLIJK  bereid een geheimhoudingsverklaring betreffende bedrijfsgevoelige informatie te ondertekenen. 

 
Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen  PUURLIJK  en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Den Haag.